§ 1 Nazwa, siedziba i teren działania


Nazwa Stowarzyszenia brzmi:

Leszczyńskie Stowarzyszenie ?Razem z Nami? Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Leszno.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z prawem miejscowym.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem:

Leszczyńskie Stowarzyszenie ?RAZEM Z NAMI? Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Stowarzyszenie używa skrótu ?RAZEM Z NAMI?.

 

§ 2 Cel i zadania działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej;

b) pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w przystosowaniu do życia społecznego,

c) popularyzowanie i stosowanie/realizowanie różnorodnych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;

d) wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji społecznej.
2. Określone cele osiąga Stowarzyszenie poprzez:

a) prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności na rzecz rozwoju, samorealizacji i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;

b) zaopatrywanie placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne,

c) propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

d) organizowanie spotkań, kongresów, konferencji i odczytów poruszających problemy osób z obniżoną normą intelektualną;

e) tworzenie i realizowanie programów wychowawczo-edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia,

f) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; g) współdziałanie z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia; h) współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

3. Działalność określona w § 2(a, b, c, d) jest działalnością pożytku publicznego ? nieodpłatną 94.99Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) a) rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej działalność nieodpłatna 94.99Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) b) pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w przystosowaniu do życia społecznego działalność nieodpłatna 94.99Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) c) popularyzowanie i stosowanie/realizowanie różnorodnych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalność nieodpłatna 94.99Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) d)wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji społecznej działalność nieodpłatna 94.99Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

§ 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

1 . Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia zainteresowana wspieraniem działalności na rzecz celów Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową lub rzeczową .

4. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli.

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

6. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszać wnioski i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach Stowarzyszenia i wszystkich formach jego działalności.

7. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać Statut i inne akty normatywne władz Stowarzyszenia;
b) współdziałać w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia i popierania jego dążeń,
c) regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Obowiązek ten ustaje po ukończeniu przez członka 65 roku życia.

8. Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek:
a) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych;
c) skreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie opłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający dwa lata /uprzednio Zarząd wyznacza listem poleconym termin uiszczenia składek, pouczając członka o treści §3 pkt 8c statutu, a po upływie tego terminu podejmuje stosowną ustawę/;
d) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub z innych przyczyn przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia.

9. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową lub rzeczową.

10. Członek wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegać Statut i inne akty normatywne władz Stowarzyszenia
b) współdziałać w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia,
c) przynajmniej raz w roku udzielać pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia.

11. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jednak bez prawa głosowania nad jego uchwałami.

12. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
a) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b) utraty posiadanej osobowości prawnej;
c) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zaniechania udzielania deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia, podjęcia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia lub przynoszącej uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia.

13. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona, która swą działalnością przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, po wyrażeniu zgody kandydata. Do ważności wyboru wymagana jest większość dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
15. Członek honorowy ma prawo do:
a) udziału w Walnym Zebraniu,
b) czynnego prawa wyborczego. Zwolniony jest on z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

16. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statutu i inne akty normatywne władz Stowarzyszenia oraz współdziałać w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia i popierania jego dążeń.

17. Członkostwo honorowe ustaje wskutek: a) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa honorowego; b) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub innych przyczyn przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 4 Władze Stowarzyszenia

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie, z podaniem porządku obrad, zwoływane jest przez Zarząd w razie uznanej przez niego potrzeby lub na pisemne żądanie co najmniej dziesięciu członków. O dacie Walnego Zebrania winni być zawiadomieni wszyscy członkowie na dwa tygodnie przed datą jego zwołania.

3. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:
a) z prawem głosowania wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym wszyscy członkowie wspierający stowarzyszenie oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi prezes stowarzyszenia lub zastępujący go inny człowiek Zarządu.

5. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór spośród członków zwyczajnych lub honorowych prezesa, wiceprezesa oraz siedmiu członków Zarządu, a także wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie trzech osób na okres trzech lat. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
b) wybór członków honorowych na wniosek Zarządu,
c) ustalenie programów, zadań i planów działań Stowarzyszenia
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
e) ustalenie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenie funduszy celowych oraz uchwalenie wysokości składek członkowskich płatnych do dnia 30 czerwca każdego roku
f) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
g) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz regulaminach pracy zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
h) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad;
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu;
j) rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach naruszeń Statutu, uchwał władz i dobrego imienia Stowarzyszenia przez jego członków;
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących skarg na działalność władz Stowarzyszenia;
l) pozbawianie członkostwa honorowego;
ł) pozbawianie członkostwa zwyczajnego;
m) zawieszanie w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony;
n) decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
o) rozwiązanie Stowarzyszenia
p) Walne Zebranie może żądać od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

6. Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność połowy jego członków. Gdyby Walne Zebranie z powodu braku wymaganej liczby obecnych nie doszło do skutku, to następne Walne Zebranie odbywa się po pół godzinie z tym samym porządkiem obrad i ważne jest bez względu na liczbę obecnych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Stowarzyszenia.

7. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga większości dwóch trzecich oddanych, ważnych głosów.

8. Zarząd Stowarzyszenia składa się z wybranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencje: prezesa i wiceprezesa oraz siedmiu członków zarządu.

9. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona sekretarza generalnego, jego dwóch zastępców, skarbnika oraz ustala zakres ich czynności i odpowiedzialności.

10. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, z tym, że jednym z członków Zarządu musi być zawsze prezes, wiceprezes lub sekretarz generalny.
b) Rozporządzanie funduszami Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia do kwoty 20.000 zł. upoważniony jest sekretarz generalny łącznie ze skarbnikiem. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 20.ooo zł. upoważniony jest prezes Stowarzyszenia łącznie ze skarbnikiem lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem.
c) Rozpatrywanie wszelkich wniosków Komisji
d) Zatwierdzanie uchwał Komisji o wyborze nowych członków
e) Zatwierdzanie przedstawionego przez skarbnika- preliminarza budżetowego Stowarzyszenia
f) Przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem wszelkich uprawnień właściwej władzy administracyjnej
g) Załatwianie wszelkich innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia o ile nie są one przekazane statutem innym jego władzom h) Przygotowanie projektów uchwał i wniosków na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
i) Interpretacja postanowień statutu na użytek wewnętrzny.

12. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność prezesa lub wiceprezesa, sekretarza generalnego lub jego zastępców oraz skarbnika Zarządu.

13. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

14. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zwołuje Walne Zebranie i posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy na nich, podpisuje wraz z sekretarzem generalnym pisma Zarządu, przestrzega porządku i stosowania Statutu w działalności Stowarzyszenia. W razie przeszkody zastępuje go w tym wiceprezes. Uchwałą Zarządu można jednak powierzyć wiceprezesowi także samodzielny nadzór nad niektórymi działaniami Stowarzyszenia.

15. Sekretarz generalny przygotowuje dla Walnego Zebrania sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, referuje na posiedzeniach Zarządu sprawy dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz prowadzi dokumentacje Stowarzyszenia. Podział powyższych czynności między sekretarzem a jego zastępcami ustala Zarząd.

16. Skarbnik zarządza finansami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zarządu, przekłada Zarządowi preliminarz budżetowy oraz składa sprawozdania z jego wykonania Walnemu Zebraniu.

17. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie na okras trzyletni.

18 . Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

19 . Do uprawnień i zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku i składanie sprawozdań z każdej przeprowadzonej kontroli na Walnym Zebraniu;
b) występowanie do Walnego Zebrania Członków z projektami uchwał wynikającymi z prowadzonych kontroli, w tym z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
c) udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia;
d) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków w związku z wynikami przeprowadzonych kontroli.

20 .Komisja Rewizyjna jest to statutowy kolegialny organ kontroli odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) niebyli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 03 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

21. Działalność Komisji Rewizyjnej opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 5 Majątek i fundusze Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z: a) środków finansowych uzyskanych ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających; b) dotacji i subwencji; c) spadków i darowizn; d) prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wydatkowanie środków finansowych uzyskanych przez Stowarzyszenie może odbywać się jedynie z przeznaczeniem na realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.

3. Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu dobrami materialnymi oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowanym podpisują wspólnie Przewodniczący Stowarzyszenia lub jego Zastępca oraz Skarbnik Stowarzyszenia. Uprawnień tych nie można przenieść na inne osoby.

4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane ?osobami bliskimi;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód z działalności gospodarczej jako działalność pomocnicza służy pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6 Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością czterech piątych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie podejmujące uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i uchwala tryb likwidacji.

2. Sprawy zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w projekcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków podanym do ich wiadomości w terminie co najmniej trzydziestu dni przed zebraniem.

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie podejmie uchwałę co do przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W momencie zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

2. Członkowie założyciele wybierają Komitet Założycielski Stowarzyszenia i upoważniają go do podjęcia czynności rejestracyjnych Stowarzyszenia.

3. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia przed upływem sześciu miesięcy licząc od dnia rejestracji Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybrana przez pierwsze Walne Zebranie Członków jest zobowiązana do przeprowadzenia w terminie do trzech miesięcy od jej ukonstytuowania kontroli działalności Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

4. Niniejszy Statut zostaje uchwalony przez Członków Założycieli Stowarzyszenia i zgłoszony przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia w postępowaniu rejestracyjnym.

5. Statut niniejszy obowiązuje w Stowarzyszeniu do momentu wniesienia zmian przez Walne Zebranie Członków.

 

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia:

Iwona Kociołek: Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
Wioletta Lewandowska: Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
Tadeusz Nowak: Sekretarz Generalny,
Arleta Ruks: Zastępca Sekretarza Generalnego,
Hanna Sieracka: Zastępca Sekretarza Generalnego,
Justyna Ganowska: Skarbnik Stowarzyszenia.
Pozostali członkowie zarządu:
Arleta Domańska,
Barbara Szydłowska,
Anna Mika.